Szczególne przypadki zatrudniania na zasadach określonych dla młodocianych

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245) wprowadziła kilka istotnych modyfikacji...

Czas pracy i urlopy wypoczynkowe młodocianych

Czas pracy młodocianych Czas pracy młodocianego w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin na dobę (art. 202 § 1 k.p.). Czas...

Ogólne zasady dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników

W dniu 1 września 2018 r. – po upływie wieloletniego vacatio legis – wszedł w życie art. 2 ustawy z dnia 19.03.2009 r. o...

Badania lekarskie pracowników młodocianych oraz wykazy prac wzbronionych

Szczególna ochrona zdrowia pracowników młodocianych polega na ustaleniu określonych standardów w zakresie badań lekarskich, dobowego czasu pracy, zakazu pracy w nadgodzinach i w...

Zatrudnianie młodocianych przy wykonywaniu lekkich prac

Pracownika młodocianego można zatrudnić nie tylko w celu przygotowania zawodowego. Należy jednak pamiętać o szczególnych zasadach zatrudniania młodocianych. Zasady zatrudniania pracowników młodocianych przy...

Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z młodocianymi pracownikami

Zawieranie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego Przepis art. 194 k.p. stanowi, że do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego...

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników

Ogólne zasady dotyczące przygotowania zawodowego młodocianych pracowników Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego (art. 191 § 2...

Najnowsze artykuły