Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (skrót: k.p.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 16.05.2019...

k.p. – Dział I. Przepisy ogólne (art. 1-21)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1043 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 07.09.2019 r. —...

k.p. – Dział II. Stosunek pracy (art. 22-77)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1495 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 01.01.2020 r. —...

k.p. – Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia (art. 77[1]-93)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1040 Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą Art. 771. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe...

k.p. – Dział IV. Obowiązki pracodawcy i pracownika (art. 94-113[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1043 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 07.09.2019 r. —...

k.p. – Dział V. Odpowiedzialność materialna pracowników (art. 114-127)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1040 Rozdział I Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy Art. 114. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę,...

k.p. – Dział VI. Czas pracy (art. 128-151[12])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1040 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. § 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania...

k.p. – Dział VII. Urlopy pracownicze (art. 152-175)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2010.1043 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 07.09.2019 r. —...

k.p. – Dział VIII. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (art. 175[1]-189[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1043 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 07.09.2019 r. —...

k.p. – Dział IX. Zatrudnianie młodocianych (art. 190-206)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1040 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. § 2....

Najnowsze artykuły