Klasyfikacja odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego

Odsetki od pobieranych opłat za zajęcie pasa drogowego klasyfikuje się w paragrafie 092 - Pozostałe odsetki.   Wyjaśnienie RIO w...

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn....

Zwiększenie dochodów z tytułu podatku rolnego bez jednoczesnego zwiększenia odpisu na rzecz izb rolniczych narusza w sposób istotny przepis art. 35 ust. 1 pkt...

Wyjaśnienie RIO w Katowicach z 3 stycznia 2012 r. /Organizacja obsługi administracyjno-finansowej szkoły lub...

Brak jest możliwości powierzenia obsługi administracyjno-finansowej szkoły lub placówki podmiotom, niebędącym jednostkami organizacyjnymi gminy, jak również zatrudnienie na umowę zlecenie przez placówkę oświatową głównego...

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012 r., sygn....

Określenie minimalnego wymiaru godzin w którym zapewniona ma być opieka w żłobku i w klubie dziecięcym jako warunku, od którego spełnienia uzależnione ma być...

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 r., sygn....

Z dochodów budżetu powiatu sklasyfikowanych w rozdziale 90019 mogą być finansowane zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w ustawi Prawo ochrony...

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2012 r., sygn....

Żadne z kryteriów ustalania stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego ujętych w art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych nie obejmuje kategorii rodzaju nawierzchni...

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2012 r., sygn....

Decyzja Rada Gminy o bezpośredniej regulacji rachunków klubu sportowego, który nie jest jednostką organizacyjną Gminy lecz stowarzyszeniem działającym na jej terenie, nie znajduje uzasadnienia...

Wyjaśnienie RIO w Katowicach z 4 stycznia 2012 r. /Egzekucja opłat za udostępnianie przystanków...

Opłatom za udostępnianie przystanków komunikacyjnych należy przyznać administracyjny charakter. W wypadku braku dobrowolnej wpłaty ich dochodzenie następuje w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w...

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012 r., sygn....

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIV/138/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie opłaty targowej na 2012...

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2012 r., sygn....

Środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy. Remont kapliczki niewpisanej do rejestru zabytków ani zakupu tablic adresowych na...

Najnowsze artykuły