Priorytetowe dziedziny medycyny – nowy wykaz obowiązujący od dnia 1 lipca br.

Zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz....

Zasiłki dla bezrobotnych, stypendia i dodatki aktywizacyjne – wzrost kwot od września br.

Z dniem 1 września br. wejdą w życie przepisy, na podstawie których podwyższeniu ulegną kwoty zasiłków dla bezrobotnych. W związku z tym zwiększone zostaną...

Wynagrodzenia lekarzy rezydentów – zmiany od 1 lipca 2020 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2020 r. pod pozycją 1134 opublikowano nowe przepisy wykonawcze przewidujące podwyższenie wysokości zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia lekarzy, w...

Okres obniżenia wymiaru czasu pracy z powodu COVID-19 a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Z dniem 21 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19...

Dodatek solidarnościowy a podatek dochodowy od osób fizycznych

Obowiązująca od dnia 21 czerwca br. ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U....

Dodatek solidarnościowy a prawo do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 1068) wprowadzono czasowe świadczenie w...

Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla...

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – najnowsza wersja przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 czerwca 2020 r. pod pozycją 1070 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 04.06.2020 r., w załączniku do...

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – najnowsza wersja przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 czerwca 2020 r. pod pozycją 1070 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 04.06.2020 r., w załączniku do...

Dodatek solidarnościowy – ogłoszono przepisy uprawniające do świadczenia

Z dniem 21 czerwca br., z wyjątkiem dwóch zapisów, weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w...

Najnowsze artykuły