Związek Nauczycielstwa Polskiego we wrześniu tego roku przeprowadził ankietę wśród wszystkich pracowników szkół, placówek oświatowych i przedszkoli (zarówno należących do związku, jak i niebędących jego członkami).

„Kwestionariusz badawczy ZNP”, bo tak brzmiała jej nazwa, zawierał pytania odnoszące się do oceny kondycji polskiego systemu oświaty, protestu i udziału w preferowanej formie akcji protestacyjnej.

Ankietę w formie papierowej wypełniło 227.567 osób.

Na pytania zawarte w kwestionariuszu pracownicy oświatowi odpowiadali następująco:

  • „Jak ogólnie ocenia Pan/Pani kondycję polskiego systemu edukacji? (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie źle” a 5 „zdecydowanie dobrze”)” – najwięcej, bo 47% respondentów (107.959 osób) oceniło stan polskiej edukacji na 3.
  • „Jakim postulatem w pierwszej kolejności powinno zająć się ministerstwo edukacji” – tutaj ankietowani odpowiedzieli, że najważniejszymi kwestiami są: podniesienie wynagrodzeń nauczycieli oraz zmniejszenie biurokracji.
  • „Jaka jest Pana/Pani opinia na temat działań protestacyjnych w oświacie?” – na to pytanie 47,3% respondentów odpowiedziało, że „działania protestacyjne powinny być kontynuowane”.

Na pytanie „W jakiej formie protestu zdecydowałby/zdecydowałaby się Pan/Pani wziąć udział?” 55,3 proc. ankietowanych wskazało niewykonywanie pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce, czyli tzw. protest włoski. Za wznowieniem strajku ogólnopolskiego było 18,6% respondentów, a za udziałem w manifestacjach – 22,3%.

Dnia 01 października Prezydium ZG ZNP poinformowało o decyzji podyktowanej wynikami ankiety, czyli o rozpoczęciu protestu włoskiego od 15 października br.

Agata Pąchalska

Źródło: znp.edu.pl