Dnia 03.08.2019 r. weszło w życie rozporządzenie MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, które zastąpiło dotychczasowe regulacje wydane w 2012 r. Standard kształcenia określony w nowym rozp. będzie miał zastosowanie od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020.

Nowe przepisy niezbędne

Omawiane rozp. realizuje dyspozycję art. 68 ust. 3 pkt 4 nowej, uchwalonej 20.07.2018 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm. Koresponduje także z rozwiązaniami przyjętymi w innym akcie wykonawczym, a mianowicie w rozp. MNiSW z dn. 27.09.2018 r. w sprawie studiów – Dz.U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm., zgodnie z którym od 01.10.2019 r. kierunki studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna będą prowadzone jako jednolite studia magisterskie.

Z tego też względu nowe rozp. określa odrębnie standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej) oraz nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W omawianym rozp. standardy te ujęto odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3. Natomiast w załączniku nr 1 opisano standard kształcenia dla nauczyciela ogólnie – tj. nauczyciela przedmiotu, nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, nauczyciela prowadzącego zajęcia i nauczyciela psychologa.

Konstrukcja standardu

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce standard kształcenia jest zbiorem reguł i wymagań dotyczących następujących elementów:

  • sposobu organizacji kształcenia,
  • osób prowadzących kształcenie,
  • ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się,
  • sposobu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

Zgodnie z wytyczną ustawową standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela uwzględnia także czas trwania i właściwy dobór efektów uczenia się na studiach podyplomowych. Propozycje reguł i wymagań w zakresie kształcenia nauczycieli wypracował specjalny zespół powołany przez MNiSW. Mają one zapewnić wysoką jakość kształcenia, a co za tym idzie – optymalne przy-gotowanie studentów do pracy w szkole. Szczególny nacisk położono na kształcenie praktyczne. Uwzględniono też kształcenie w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, tak by nauczyciele potrafili dostosować do nich proces nauczania.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z przepisami przejściowymi studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na podstawie dotychczasowych programów kształcenia. Rok akademicki 2018/2019 jest zatem ostatnim rokiem, w którym uczelnie rozpoczęły kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na dotychczasowych zasadach i będą je kontynuować na tych samych zasadach do zakończenia rozpoczętego cyklu.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – Dz.U. z 2019 r. poz. 1450.