Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodnicząca – Sędzia NSA Beata Cieloch, Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Alicja Polańska, Protokolant Agata Milewska, po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej C. P.sp. z o.o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 17/16 w sprawie ze skargi C. P.sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 10 września 2015 r. nr IPPB5/4510-666/15-2/JC w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2. uchyla interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 10 września 2015 r. nr IPPB5/4510-666/15-2/JC, 3. zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz C. P.sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 1 051 (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt jeden) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.