„Pomijając fakt, że pracodawca nie zamierzał nawet informować organizację związkową o tego typu sprawie, to dopiero po mojej sugestii, na drugi dzień otrzymałam to pismo wraz z urządzeniem USB. Wcześniej w firmie odbyły się też spotkania z przedstawicielami instytucji finansowych, w których uczestniczyła komisja powołana przez zarząd spółki, a na które oczywiście zarząd związku (mamy tylko jeden związek zawodowy, reprezentatywny) nie został zaproszony. Teraz pracodawca, nie dość, że chce naszej opinii z uzasadnieniem, a art.7 ust.3 ustawy o PPK mówi o porozumieniu z organizacją związkową, to jeszcze wyznacza termin odpowiedzi na to pismo.

W związku z tym mam pytania, czy pracodawca miał prawo do tego aby:

  – nie informować związek zawodowy o tym, że będą spotkania z przedstawicielami instytucji finansowych,

  – mógł bez udziału związku zawodowego wybierać komisje ds. PPK, 

  – czy tej treści pismo od pracodawcy jest prawidłowe, 

  – czy pracodawca ma prawo wyznaczać termin na odpowiedź, tak jak w tym przypadku i jaka jest podstawa prawna?”

Stosownie do zapisów zawartych w treści art. 7 ust. 3 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – „podmiot zatrudniający, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.”

Z kolei według ust. 5 ww. przepisu tej ustawy – „jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie, o którym mowa w ust. 3 lub 4, podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, z uwzględnieniem ust. 3.”

W zakresie zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) ww. akt prawny określa dla pracodawcy pewne obowiązki. Zgodnie z jej zapisami pracodawca musi …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.