W związku z ostatnimi zmianami, m.in. w zakresie podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich dokonano zmiany przepisów rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. Przedmiotowa nowelizacja jest skutkiem zmian w zakresie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej, podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% w okresie od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. oraz wprowadzenia świadczenia na start dla nauczyciela stażysty.

Z tego względu zwiększeniu uległa kwota części oświatowej subwencji ogólnej w 2019 r. Konieczne stało się określenie zasad dokonania podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Dodatkowa kwota części oświatowej subwencji ogólnej zostanie podzielona po pomniejszeniu o 0,4% środków na rezerwę subwencji, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podział będzie dokonywany na podstawie danych z systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30.09.2018 r. i 10.10.2018 r.

W rozporządzeniu określono, że podział dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie środków przewidzianych na podwyżkę płac dla nauczycieli będzie odbywał się proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby uczniów w danej jednostce samorządu terytorialnego, zawężonej do uczniów szkół publicznych.

Rozwiązanie to ma na celu kontynuację podziału subwencji, który został już dokonany na 2019 rok. Dodatkowe środki, które otrzymają poszczególne j.s.t., uzupełnią kwotę subwencji naliczoną im na 2019 r.

Natomiast kwota części oświatowej subwencji ogólnej przewidziana na świadczenie na start zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby nauczycieli stażystów zatrudnionych co najmniej na 0,5 etatu. Część oświatowa subwencji ogólnej zostanie naliczona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2018 r. i dzień 10.10.2018 r. obejmujących nauczycieli stażystów zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach oświatowych.

Pierwszy raz przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej zostaną uwzględnione dane o nauczycielach w zakresie całego wychowania przedszkolnego. Dotychczas uwzględniane były jedynie dane o liczbie dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci w wieku 6 lat lub więcej objętych wychowaniem przedszkolnym.

Taki sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie środków na świadczenie na start spowoduje przekazanie środków dla poszczególnych j.s.t. w wysokości iloczynu liczby nauczycieli stażystów i kwoty 1,2 tys. zł (kwota świadczenia 1 tys. zł plus pochodne pracodawcy). Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej będą przyjęte dane z roku szkolnego 2018/2019, a wypłata świadczenia nastąpi w kolejnym roku szkolnym, tj. 2019/2020, stąd jednostki samorządu terytorialnego będą mogły zwracać się o przekazanie brakujących środków na ten cel z rezerwy subwencji.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27.08.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 – Dz.U. z 2019 r. poz. 1662.
  2. Ustawa z dn. 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.