Dnia 06.09.2019 r. weszło w życie rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. W zakresie merytorycznym przewiduje ono podobne rozwiązania jak dotychczasowe przepisy. Wprowadzone zmiany mają charakter korygujący, porządkujący i dostosowujący.

Dotyczą m.in. druków szkolnych z obszaru szkolnictwa branżowego, nowych wzorów certyfikatów kwalifikacji zawodowej oraz dyplomów zawodowych, zawierających znaki graficzne PRK. Zmianie uległ element tekstowy odnoszący się do ram kwalifikacji.

Pojawiły się arkusze ocen uczniów dla szkół polskich (za granicą) realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Doprecyzowany został przepis dotyczący wydawania świadectw szkolnych w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym.

Ze wzoru legitymacji szkolnej (zarówno w postaci papierowej, jak i e-legitymacji oraz mLegitymacji) usunięto pole przeznaczone na wpisanie adresu zamieszkania ucznia. Zrezygnowano z umieszczania miejsca urodzenia ucznia na wzorach świadectw szkolnych, dokumentów wydawanych przez o.k.e., indeksów i zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Pozostawiono jednak miejsce urodzenia na wzorach arkuszy ocen, ponieważ są one wewnętrznymi dokumentami w szkole i nie istnieje ryzyko, że informacja o miejscu urodzenia ucznia będzie dostępna do publicznej wiadomości, w przeciwieństwie do takich dokumentów jak np. świadectwa.

Dostosowano też przepisy w zakresie zabezpieczeń wymaganych dla dokumentów publicznych, wynikające z ustaw nadrzędnych.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27.08.2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – Dz.U. z 2019 r. poz. 1700.